OM ART KOD

För barn och unga, liksom för alla människor, spelar den fysiska omgivning en väsentlig roll för hur vi lever våra liv. Men, våra offentliga rum är oftast inte planerade utifrån barns och ungas behov. Barn och unga tillbringar mycket av sin lediga tid på våra offentliga platser och har därför kunskap om och erfarenheter av dessa som vuxna inte har.
ART KOD är ett demokratiprojekt som syftar till att öka barns och ungas delaktighet i hur deras närmiljöer utformas. Genom att använda konst och estetiska lärprocesser som verktyg skapar ART KOD möjlighet för barn och unga att uttrycka sig och att påverka beslut. Genom samarbeten och samproduktioner mellan barn och unga, konstnärer, fastighetsägare, ideella föreningar, offentliga aktörer och politiken skapar ART KOD förutsättningar för barns och ungas röster, kunskap och uttryck att ta plats. ART KOD skapar möten mellan barn och unga och de beslutsfattare som är ansvariga för planeringen av det offentliga rummet. På så sätt vill ART KOD inspirera till att barn och ungas delaktighet i utvecklingen av det offentliga rummet i staden ska vara en självklarhet.
Här på hemsidan kan du läsa mer om ART KODS arbetssätt och projekt under fliken Aktiviteter.

Projektägare är Konstfrämjandet Bergslagen i samarbete med Scenit Kulturhus och ABF. Arvsfonden Konstfrämjandet Bergslagen ABF Scenit Kulturhuset Örebro Kommun Region Örebro Län